بایگانی نوشته‌ها


هرگز سوال پرسیدن رو متوقف نکنید ...
از نظر من مهمترین داشته و دارایی یک فرد توانایی به چالش کشیدن و سوال پرسیدن در رابطه با تمامی رویدادها و پدیده های دور و برش در واقع آزادی یعنی وجود دسترسی تام انسان برای پرسشگری و سعادت یعنی زمان داشتن برای پرسشگری ، برای بدست آوردن دسترسی تام ، خرد و دانایی رو با کمک یادگیری اضافه کنید و برای بدست آودن زمان ، با خرد و دانایی خودتون زمان رو بخرید .
اطلاعات بیش‌تر